EÖÜ juhatus kinnitas tegevuskava 2015-2018 aastateks

Ökokogukondade Ühenduse juhatus kinnitas organisatsiooni tegevuskava aastateks 2015-2018. Tegevuskava võtab kokku nii ühenduse eestisisesed kui rahvusvahelised teavitustegevused ja kavandatavad sündmused, ühiskondlikes aruteludes ja avalikus poliitikas osalemise kui organisatsiooni sisemise arengu suunad. Tegevuskavaga saab lähemalt tutvuda siin leheküljel ja failina lähemalt siin 

Tegevuskava valmis projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastas EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee 

Suur tänu KÜSKile, et saime oma arengusihid ning konkreetsed tegevused kirja. Samuti täname KÜSKi meeldiva koostöö eest kogu projektiperioodi ajal märtsist 2014-aprillini 2015!

EESTI ÖKOKOGUKONDADE ÜHENDUS

Tervikliku elukäsitlusega inimeste ja kogukondade ühendus[1]


TEGEVUSSUUNAD JA TEGEVUSKAVA 2015-2018

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (EÖÜ) kavatseb järgneval kolmel aastal jätkata oma missiooni täitmist ühiskonnas ehk aidata kaasa kestliku (ökoloogilise ja õiglase) maailma kujunemisele, ühendada ja esindada inimesi ning organisatsioone, kes seisavad ökokogukondliku mõtte- ja eluviisi kandmise ning edendamise eest. Meie unistuseks on ökoriik ehk Eesti kui ökoloogilist tasakaalu, inimest ja kogukonda väärtustav riik, mille loomise protsessi soovime omal jõukohasel moel panustada. EÖÜ järgneva kolme aasta peamine eesmärk[2] on samm-sammult kasvav avalikkuse teavitamine, koostöö edendamine ja organisatsiooni arendamine. Meie kolme aasta arengu kulminatsiooniks kujuneb 2018 suvel Euroopa Ökokogukondade Ühenduse aastakonverentsi läbi viimine Eestis. 

Selle eesmärgi täitmiseks kavandame järgmiseid samme ja tegevusi:

1. Teadlikkuse tõstmine. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine kestlikust eluviisist.

a)  Eesti ökokogukondade liikumise suviste ja talviste kokkutulekute järk-järguline edasiarendamine inspireerivateks kestliku mõtte- ja eluviisi konverentsideks. Teeme seda koostöös ekspertidega Eestist ja välismaalt.

     28.-30. aug 2015 suvise kokkutuleku teemaks on kogukonna majanduslik aspekt.

     2016-2018 suviste kokkutulek-konverentside teemad lähtuvad teistest ökokogukonna aspektidest, keskendudes sotsiaalsele, ökoloogilisele ning maailmavaatelisele tahule.

     2018 on tähenduslik aasta Eesti jaoks ning vastavalt seame ka omad sihid. Rahvusvaheline ökokülade võrgustik GEN on teinud Eesti Ökokogukondade Ühendusele ja Lilleoru ökokogukonnale ettepaneku korraldada rahvusvaheline aastakonverents Eestis, Lilleoru keskuses Harjumaal. Mõlema organisatsiooni juhatused on kinnitanud valmisolekut see suurepärane pakkumine ja väljakutse vastu võtta. Rahvusvahelise konverentsi toimumine annab hea võimaluse korraldada ka üle-eestilised eel- ja järelkonverentsid.

b) Gaia Akadeemia. Rahvusvahelisest Gaia Hariduse programmist[3] insipireeritud koolituskeskuse arendamine ja käivitamine Eesti Ökokogukondade Ühenduse poolt. Gaia Akadeemia raames kavatseme korraldada regulaarselt erinevaid ökokogukondade ja laiemalt kestliku eluviisi teemalisi kursuseid ja koolitusi suuremate kokkutulekute-konverentside vahelisel ajal. Gaia Akadeemia ettevõtmised on suunatud nii Eesti kui ka lähemate riikide kestlikust eluviisist huvitatud inimestele. Gaia Akadeemia arendab samuti välja metoodikad, kuidas erinevad kooliastmed saavad oma õppekavasse rohkem Gaia haridusprogrammi sisu ja meetodeid integreerida ning teeb koostööd ülikoolidega (eelkõige Tallinna Ülikooliga) ökoloogilise ja kogukondliku hariduse õppekavade loomiseks bakalaureuse- ja magistriõppes. 

 2. Ühiskondlikes aruteludes osalemine

a) Iga-aastane osalemine Arvamusfestivalil (www.arvamusfestival.ee), mis on suurepäraselt sobiv kohtumispaik ja mõttevahetuskoht ka ökoloogilist ja kogukondlikku elukäsitlust esindavatele ideedele. 2015. aasta festivali programmi on ökokogukondade ühenduse teemad ja esindajad juba esitatud.

b) Koostöövormi loomine omavalitsuste, riigistruktuuride ja erakondadega, sh nende esindajate kaasamine oma ettevõtmistesse.

3. Rahvusvaheline koostöö. Osalemine rahvusvahelistes katus- ja koostöö organisatsioonide töös - GEN-Europe, BEN ja ECOLISE[4] 

a) Osalemine ökokogukondade arengut toetavates rahvusvahelistes koostööprojektides. 

b) Teadlik osalemine rahvusvahelise ökokülade võrgustiku iga-aastasel konverentsil, eesmärgiga valmistuda rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks Eestis 2018. Käsil on 2015. aastal suvel Šotimaale Findhorni GEN 20 juubelikonverentsile 6-liikmelise esinduse saatmine. Soovime teha vajalikke tähelepanekuid, sõlmida suhteid ja kokkuleppeid 2018. aastal konverentsi korraldamiseks. Soovime pakkuda rahvusvahelistel konverentsidel osalemisvõimalust ka headele koostööpartneritele Eestist.

c) Reisid ökokogukondadesse. Kogemuslike reiside korraldamine ökoküladesse, tutvustamaks praktilist kestlikku eluviisi. Ökokogukondade ühendusel on palju häid kontakte Euroopa ökoküladega ja näeme siin head võimalust pakkuda nende põnevate paikadega tutvumise võimalust ka Eestis laiemalt. Reisid võiksid pakkuda huvi nt omavalitsusjuhtidele ja ametnikele, (alternatiiv)haridusest huvitunutele, ettevõtjatele jt huvilistele. Kavandame harivate avalike reiside korraldamist koostöös ühe turismifirmaga.

4. Organisatsiooni areng. Ühenduse sisemine areng. Teadvustame, et meie tegevusvõimekus sõltub otseselt organisatsiooni sisemisest tugevusest ja sellega seoses seame järgmised sihid:

     Kujundada selge juhtimisstruktuur: moodustada tänasest laiemad tiimid erinevatele tegevuslõikudele ja laiendada sellega juhatuse tööd regulaarselt toetavat vabatahtlikke ringi. Oleme sellega juba algust teinud ja jätkame samm-sammult.

     Kasvatada majanduslikku iseseisvust: kasutada aktiivselt fondide rahastusvõimalusi ning muuta sündmuste ja koolituste korraldamine ettevõtlikumaks ja tulusamaks.

     Jätkata regulaarseid kommunikatsioonitegevusi (regulaarne kodulehe täiendamine, facebooki postitused ja infolisti uudiskirjad, pressiteated ja artiklid): ühenduse projekt „Tugevamad ökokülad Eestis” sai toetuse Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste fondist. Aprillist 2015 annab endine EÖÜ kommunikatsioonijuht Kadri Allikmäe kommunikatsioonitegevused üle Sven Paulusele.

     Jätkata koostöövõrgustiku arendamist ja kasvatamist: osaleda ise ja kaasta teisi uutesse algatustesse (nt Gaia Kool, eetiline hoiu-laenuühistu jm), osaleda koostööprojektides Eesti ja Euroopa tasandil (nt käimasolev Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015 „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”, esitatav Erasmus+ partnerlusprojekt ‘Sustainable Communities Incubator Partnership Programme’ 2015/2017), võimaldada ühenduse liikmetel algatada ja ellu viia enda projekte ühenduse juriidilise keha alt (nt “Metsalasteaedade” projekt Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel 2013). 


Tegevuskava valmis projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastas EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee


[1] Arutelude käigus koorus välja vajadus võtta kasutusele laiend lisaks ühenduse ametlikule nimele, et avada ökokogukonna mõistet.

[2] Käesoleva arengudokumendi ideed on kokku kogutud ja läbi arutatud 2014/2015 KÜSK arenguhüppe projekti mitmete kokkusaamiste käigus. Kokkuvõtteks võime öelda, et 2014, aktiivne tegevusaasta kinnitas selgelt laiemat vajadust ja huvi kestliku mõtte- ja eluviisi vastu ning aitas seada sihte ja luua selgust konkreetsemate tegevusplaanide loomisel. Suurem tegevussuundi kaardistav arutelu toimus ühenduse talvisel kokkutulekul jaanuaris 2015, analüüsivad arutelud ning käesoleva dokumendi vormistamine veebruaris ja märtsis 2015. 

[3] Maailmas on üha enam levimas arusaam terviklikul ja teadlikul maailmavaatel põhineva kogemusliku hariduse vajalikkusest, sest 21. sajandi väljakutsed nõuavad koostööd, katsetamisjulgust, terviku (looduse ja ühiskonna) nägemist ja sellest lähtuvat lahenduste kavandamist. Gaia Hariduse programm  on Rahvusvahelise Ökokülade Võrgustiku (GEN International) poolt välja töötatud kestliku eluviisi haridusprogramm, mis toetub ökokogukondade praktikale ning hõlmab nelja jätkusuutlikkuse aspekti - ökoloogiline, majanduslik, kultuuriline ja sotsiaalne (www.gaiaeducation.org). Gaia Akadeemia arendamine on loogiline jätk ühenduse senisele tegevusele rahvusvahelise Gaia Hariduse programmi tutvustamisel ja koolitajate koolitamisel Eestis.

[4] GEN Europe (Global Ecovillage Network Europe http://gen-europe.org) on rahvusvaheline Euroopa ökokülasid ühendav organisatsioon, BEN (Baltic Ecovillage Network http://sites.ecovillage.org/baltic-ecovillage-network-ben) on Läänemereäärsete ökokülade võrgustik, ECOLISE (European Network of Community-Led Initiatives  on Climate Change and Sustainability www.ecolise.eu) on organisatsioonide koalitsioon, mis ühendab ökokülade organisatsioone, üleminekulinnade (transition d towns) liikumist ja permakultuuri organisatsioone, seismaks rahvusvahelisel tasandil kestliku ilmavaate ja kliimamuutuste peatamisega seotud poliitikate eest.